12/15/2011

ബാക്കിപത്രം

നഷ്ടജന്മങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നുവോ
കാലനാം കീടനാശിനിയെ
കഥാവശേഷമാക്കാൻ

പിഞ്ചുബാല്യങ്ങളെ-
പ്പാടേ തളർത്തിയ ക്രൂരകർമ്മം
കിരാതന്മാർ വിതച്ചഫലം

നികൃഷ്ടമതേ ഭീകരവും
മഹാദുരന്തമായ്
ബാക്കിപത്രം പോൽ.

പിഞ്ചുമുഖങ്ങൾക്ക്
നഷ്ടമായത് സ്വപ്നങ്ങൾ
സ്വസ്ഥമായ ഭാവിയും